Tuptim Shrine

Bangkok, Thailand

Tuptim Shrine

7.2