Kharkiv Choral Synagogue

Kharkov, Ukraine

Kharkiv Choral Synagogue

9.0

link http://www.jewishkharkov.org/

phone  057 731 1971