Trudovye Rezervy Stadium (Kursk)

Mokva Pervaya, Russia

Trudovye Rezervy Stadium (Kursk)

Trudovye Rezervy Stadium was a multi-use stadium in Kursk, Russia.