Nagoya Shrine

Toyoyama, Japan

Nagoya Shrine

The Nagoya Shrine (那古野神社, Nagoya-jinja) is a Shinto shrine located in Marunouchi in the Naka Ward in Nagoya, central Japan.